PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
AtgalKitaKategorijos

(33)
1-20 21-33 

21.Jonas Mašiotas
Nuo 1924 03 15 LU privatdocentas (dėstė buhalteriją ir technikinę atskaitomybę).
22.Ona Mašiotienė-Brazauskaitė
Nuo 1928 02 06 II vidurinės mokyklos vedėja
23.Pranas Mažylis
Kauno medicinos instituto akušerijos ir ginekologijos katedros vedėjas (1922 - 1941 ir 1944 - 1966 m.) ir Lietuvos Mokslų Akademijos narys, akademikas.
24.Kazys Šalkauskis
1944 – 1945 m. LTSR MA reikalų valdytojas.
25.Stasys Šalkauskis
Lietuvių katalikų MA iniciatorius, nuo 1933 m. jos akademikas, 1938 – 1940 m. pirmininkas.
26.Adolfas Šapoka
Lituanistikos Instituto istorijos skyriaus vedėjas bei Lietuvių enciklopedijos bendradarbis.
27.Vaclovas Sidzikauskas
1919 - 1934 m. Lietuvos diplomatijos darbuotojas užsienio šalyse: 1919 - 1922 m. Lietuvos misijos Šveicarijoje I-sis sekretorius, einąs atstovo pareigas ir atstovas. 1922 - 1931 m. Lietuvos atstovas, vėliau įgaliotasis ministras Berlyne, o nuo 1925 m. drauge Vienoje ir Berne. 1931 - 1934 m. įgaliotasis ministras Londone ir Hagoje. 1920 - 1934 m. (su pertraukomis) Lietuvos atstovas prie Tautų Sąjungos. 1931 - 1932 m. Lietuvos atstovas Nuolatiniame tarptautiniame teisingumo tribunole Hagoje.
28.Jurgis Šlapelis
Lietuvių Mokslo draugijos valdybos narys, 1932 m. vicepirmininkas.
29.Aleksandra Stepanovaitė-Bulotienė
Nuo 1927 m. Lietuvos Vaiko Draugijos Marijampolės skyriaus pirmininkė.
30.Jonas Steponavičius
1920 - 1927 m. Seimo atstovas (krikščionis demokratas).
31.Matas Untulis
1945 - 1952 m. Lietuvių kalbos instituto mokslinis bendradarbis.
32.Kazimieras Venclauskis
1918 11 26 - 1919 04 17 Šiaulių burmistras.
33.Marija Žmuidzinavičienė-Putvinskaitė
Nuo 1933 m. Šaulių moterų centro pirmininkė.

1-20 21-33