PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 26 d., Penktadienis 
Liudas Noreika
1884-08-17 Pasruojės kaimas
1928-05-30 Kaunas
Grupė
Politika
Išsilavinimas
1897 m. baigė Alsėdžių liaudies mokyklą, o 1901 m. Palangos progimnaziją, 1905 m. Žemaičių kunigų seminarją Kaune, 1908 m. Paterburgo dvasinę akademiją. Dirbo Linkuvos pradinės mokyklos mokytoju. 1909 m. įstojo į Peterburgo universiteto teisės fakultetą, jį baigė 1917 m.
Titulai
Pagrindinės pareigos
III Prano Dovydaičio, IV Mykolo Sleževičiaus, V Ernesto Galvanausko Ministrų kabinetuose buvo Teisingumo ministras.
Kitos pareigos
Bendradarbiavo "Viltyje", buvo "Vairo" redaktoriaus pavaduotojas, "Lietuvos balso" faktiškasis ir atsakingasis redaktorius, "Ateities spindulių" atsakingasis redaktorius, "Lietuvos aido" redaktorius. Su J. Pajauju išvertė V. Zakševskio "Naujųjų amžių istoriją". Dirbo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komitete Peterburge ir Voroneže. Nuo 1920 m. vertėsi advokato praktika. 1922 m. dalyvavo Katalikų mokslų akademijos steigime ir buvo pirmasis jos iždininkas.
Biografija
1918 m. kooptuotas į Lietuvos tarybą. III Prano Dovydaičio (1919 03 12 - 1919 04 12), IV Mykolo Sleževičiaus (1919 04 12 - 1919 10 07), V Ernesto Galvanausko (1919 10 07 - 1920 06 19) Ministrų kabinetuose buvo Teisingumo ministras. 1916 m. kartu su kitais veikėjais Rusijoje įkūrė Lietuvių tautos pažangos partiją.1917 m. buvo Lietuvių tautos tarybos, vėliau Vyriausiosios lietuvių tautos tarybos Rusijoje prezidiumo sekretorius. Vienas Lietuvių tautininkų sąjungos kūrėjų ir 1926 - 1927 m. jos centro valdybos pirmininkas. Jį nušovė karininkas Okulič - Kazarinas dėl konflikto kortavimo metu.