PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
Steponas Darius
1896-01-08 Rubiškės k.
1933-07-17 Pamarys (Vokietija)
Grupė
Karyba
Išsilavinimas
Baigė Harison vidurinę technikos mokyklą ir vienerius metus lankė Lane jaunių kolegiją. Pusmetį mokėsi Čikagos universitete ir lankė ats. artilerijos karininkų kursus. 1920 10 19 buvo priimtas į Karo mokyklą, kurios IV-ją laidą baigė 1921 12 18 ir buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
Titulai
Leitenantas
Pagrindinės pareigos
I-ojo Mažojo Lietuvių savanorių pulko 8-os kuopos vadas.
Kitos pareigos
SALK centro valdybos sekretorius ir Bridgeporto kuopos pirmininkas. 1923 sausio mėn. Klaipėdos krašto sukilimo metu buvo 3-ios sukilėlių grupės vado padėjėjas. Kariuomenės sporto draugijos centro valdybos narys. 1927 m. vyr. navigatorius H.Makdonaldo skrajojančiame teatre. Vyčio Aviacijos Klubo pirmininkas. Tarnavo Čikagos miesto savivaldybės aerodrome. 1929 - 1931 m. Pal - Waukee aerodrome skraidymo instruktorius.
Biografija
Tėvui mirus, Stepono Dariaus motina ištekėjo už K.Degučio. 1907 12 15 į Ameriką išvyko visa šeima, pas vyresnįjį brolį Boleslovą ir 1906 m. ten išvykusį patėvį. Apsigyveno Bridgeporte. Besimokydamas Steponas pasižymėjo sportiniais gabumais. Domėjosi aviacija. I Pasauliniam karui prasidėjus, 1917 04 12 savanoriu įstojo į Amerikos kariuomenę, buvo paskirtas į 1-ojo Ilinojaus lauko artilerijos pulko bateriją "C". Vėliau šis dalinys buvo pervestas į Amerikos ekspedicines pajėgas, pavadintas "Vaivorykštės" divizijos 149-ju lauko artilerijos pulku ir pasiųstas į Prancūziją. Mūšiuose buvo apnuodytas dujomis, o sprogusio artilerijos skeveldra sužeidė jo dešinį šoną. Apdovanotas dviem medaliais. Karui pasibaigus, 1919 05 19 jis buvo iš kariuomenės atleistas grandinio laipsniu. Įsijungė į SALK (Susivienijimo Amerikos Lietuvių Kareivių) organizavimą bei Amerikos lietuvių savanorių verbavimą besikuriančios Lietuvos kariuomenei. 1920 m. jis atvyko į Lietuvą. Savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo paskirtas į slaptąją žvalgybą. 1922 01 07 paskirtas į mokomąją eskadrilę. 1922 10 12 pirmą kartą su lėktuvu Alb. B II išskrido savarankiškai. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. Apdovanotas Klaipėdos atvadavimo medaliu. Vasario mėn. grįžo į karo aviaciją. 1923 06 23 paskirtas į 3-ją oro eskadrilę. 1924 12 01 jam suteiktas karo lakūno rangas ir vyr. leitenanto laipsnis. 1924 m. vedė Jaunutę L.Škėmaitę. 1925 08 17 jis buvo perkeltas į 1-ją, o nuo 1925 11 25 į 4-ją oro eskadrilę. Tarnaudamas karo aviacijoje, Steponas Darius pasižymėjo sporto ugdyme. Suorganizavo Lietuvos sporto lygą ir buvo jos centro komiteto pirmininkas. LFLS futbolo komandos ir Lietuvos futbolo rinktinės vartininkas. LFLS vadovas. Pagal jo paruoštus planus buvo įrengtas LFLS sporto stadionas, prie kurio pastatyti Kūno Kultūros Rūmai. Lietuvoje jis išpopuliarino beisbolą, krepšinį, boksą, ledo ritulį ir kitas sporto šakas. Parašė dvi knygeles "Beisbolo žaidimas" ir "Basketbolo Žaidimas". 1926 m. dalyvavo gruodžio 17 d. perversme. 1927 m. buvo vienas iš Lietuvos Aero Klubo steigėjų. 1927 m. suteiktas kapitono laipsnis. 1917 m. dalyvavo lėktuvų perskridimo per Ameriką lenktynėse. 1927 11 19 gavo tarptautinio lakūno liudijimą. 1928 m. sausio mėn. Indianoje įsteigė aerodromą ir aviacinę bendrovę. Įsteigė skraidymo mokyklą ir vedė teoretinius kursus. 1928 03 16 jis gavo transporto piloto IIA klasės licenziją. 1928 04 21 iš Lietuvos karo aviacijos paleistas į atsargą. 1929 01 31 Čikagoje įsteigė pirmąjį Amerikos lietuvių aero klubą, pavadintą Vyčio Aviacijos Klubu. 1929 06 30 surengė pirmąją Amerikos lietuvių aviacijos dieną. Kartu su Stasiu Girėnu skrisdamas į Lietuvą per Atlantą, 1933 07 15 žuvo.