PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 23 d., Antradienis 
Marija Šlapelienė – Piaseckaitė
1880-06-05 Vilnius
9999-09-09
Grupė
Kita
Išsilavinimas
Mokėsi Vilniaus miesto mokykloje.
Titulai
Visuomenės veikėja
Pagrindinės pareigos
Vilniaus Lietuvių labdarybės draugijos narė (1932 m. revizijos komisijos narė).
Kitos pareigos
Šv. Jono bažnyčios choro solistė. “Vilniaus Žinių” knygyno vedėja. Nuo 1908 m. Žiburėlio draugijos narė – rėmėja, 1909 m. Rūtos draugijos pirmosios valdybos narė. Lietuvių Mokslo draugijos, Vytauto Didžiojo gimnazijos tėvų komiteto ir kitų draugijų narė.
Biografija
Nuo 1897 m. įsijungė į lietuvių tautinę visuomeninę veiklą. Dalyvavo lietviškuose choruose ir vaidinimuose. Keturakio spektaklyje “Amerika pirty” vaidino Agotos vaidmenį. 1904 08 28 M.Petrausko “Kaminkrėčio ir malūnininko” operetėje atliko Teklės vaidmenį. Dainavo M.Petrausko suorganizuotame Vilniaus chore ir M.K.Čiurlionio vadovaujamme chore. 1906 10 24 dainavo pagrindinę Birutės rolę M.Petrausko operetėje “Birutė”. Talkininkavo gabenant ir platinant lietuviškąją spaudą. 1906 m. kartu su savo vyru dr. J.Šlapeliu įsteigė Vilniuje lietuvišką knygyną, kuris veikė iki 1949 m. 1915 – 1918 m. tai buvo vienintelis knygynas Lietuvoje, aprūpinęs visą Lietuvą ir lietuviškas mokyklas knygomis, vadovėliais ir rašomąja medžiaga. Buvo viena iš Lietuviškų knygynėlių draugijos steigėjų ir tos draugijos įstatų su knygų katalogu leidėjų. M.Šlapelienė – Piaseckaitė nekartą rusų, lenkų, vokiečių okupantų buvo tardoma, jos knygyne ir bute buvo daromos kratos (1906 11 20, 1912 m., 1916 m., 1923 11 21, 1926 07 18, 1928 11 24, 1938 02 01- 1938 02 28), kelis kartus buvo areštuota ir traukiama į teismą už nepriklausomoje Lietuvoje išleistų knygų, Lietuvos žemėlapių platinimą.