PenkiIeškok
EN  RU

2019 m. Balandžio 22 d., Pirmadienis 
Juozas Geniušas
1892-10-22 Naujokai
1948-01-04 Kaunas
Grupė
Kita
Išsilavinimas
1912 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, dirbo pradinėse mokyklose. 1917 m. baigė priešmokyklinio auklėjimo kursus. 1918 – 1921 m. studijavo Petrapilio pedagoginiame institute. Nuo 1921 m. dirbo mokytoju Kėdainių gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje.
Titulai
Pedagogas
Pagrindinės pareigos
Nuo 1944 m. Kauno mokytojų seminarijos direktorius.
Kitos pareigos
Nuo 1931 m. Kauno lietuvių moterų globos amatų mokyklos direktorius. 1940 – 1941 m. Švietimo liaudies komisariato valdybos viršininkas. Buvo Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos centro valdybos, Lietuvos valstiečių liaudininkų centro komiteto narys, Lietuvos mokytojų pedagoginės draugijos “Naujoji Mokykla” centro valdybos pirmininkas. Nuo 1939 m. veiveriečių draugijos pirmininkas.
Biografija
Kai 1910 – 1912 m. Veiverių seminarijos mokinių tarpe organizavosi ateitininkų kuopelės, iš pradžių J. Geniušas dalyvavo jose. 1911 m. kartu su kitais moksleiviais sudarė atskirą kuopelę - “Rūtelę”, veikusią Veiverių seminarijoje iki I Pasaulinio karo, ir buvo to paties vardo “Rūtelės” redaktorius. Dalyvavo Lietuvos mokytojų profsąjungos, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos bei Lietuvos jaunimo sąjungos veikloje. 1914 – 1921 m. gyveno Rusijoje, buvo mokytoju Poltavos gubernijoje. 1916 m. Petrapilyje dirbo lietuvių tremtinių mokyklose. Rašė draminius veikalėlius vaikų teatrui (1923 m.”Scenos vaizdeliai vaikų teatrui”). 1921 m. atvyko į Lietuvą. Po 1926 m. perversmo atleistas iš mokytojo pareigų. 1927 m. kalintas Varnių koncentracijos stovykloje. 1927 m. pabaigoje dirbo Kauno miesto švietimo skyriuje. 1941 – 1944 m. dirbo Kauno amatų mokykloje. Parašė istorijos vadovėlių pradinėms ir vidurinėms mokykloms, grožinės literatūros kūrinių: “Dramatizacija ir įscenizavimas” (1929m.), “Epizodiškojo istorijos kurso metodika”(I leid. 1927 m., II leid. 1990 m.), Istorijos vadovėlius V ir VI skyriams (1936 m., 1937 m.), “Senovės istorija I klasei” (1936 m., 1938 m.), “Naujųjų amžių istorija III klasei” (1937 m.). “Literatūros chrestomatija amatų mokykloms”, romanas “Laisvės alėja” (1935 m.), “Lietuvių kalbos gramatikos ir rašybos vadovėlis” (1941 m.), “Radio pašnekesiai su mokytojais ir tėvais” (1930 m.), “Ryškusis skaitymas” (1928 m.), “Sapnas Velykų naktį; Paparčio žiedas: scenos vaizdeliai” (1918 m.). Išleisti J. Geniušo“Rinktiniai pedagoginiai raštai” (1968 m.). J. Geniušas taip pat bendradarbiavo ir spaudoje: “Mokykloje ir gyvenime”, “Mokykloje ir visuomenėje”, “Kultūroje”, “Švietimo darbe”, “Lietuvos žiniose”.